תקנון מועדון לקוחות NOIZZ - (להלן: ״נוייז״)

כללי

 1. תקנון זה נועד לפרט את הכללים והתנאים להצטרפות כחבר במועדון לקוחות "נוייז" (להלן: "המועדון"), המנוהל על ידי חברת אור מאניה בע"מ (להלן: "מנהלת המועדון") ותנאי החברות במועדון.
 2. עם ההצטרפות למועדון, מקבל חבר המועדון על עצמו, את תקנון המועדון המפורט להלן ואשר מחייב בין הצדדים לרבות בקשר לקבלת דבר פרסומת כמפורט להלן.
 3. למועדון זכאים להצטרף יחידים בלבד, שאינם תאגידים, ארגונים, בתי עסק וכדומה. הצטרפותו של אדם כלשהו למועדון מותנית בתשלום דמי החבר בסך 30 ₪ (להלן: "דמי החבר"). תוקף החברות במועדון יתחדש כל שנה באופן אוטומטי ללא חיוב חבר המועדון אלא אם תחליט החברה על שינוי מדיניות בהודעה של חצי שנה מראש לחברי המועדון.
 4. "נוייז" רשאית לסרב לבקשת הצטרפות של כל חבר במועדון, על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו. במקרה של סירוב לבקשת ההצטרפות כאמור, דמי החבר ששולמו בגינה, אם שולמו, יושבו למבקש להצטרף באופן מלא. בכל מקרה, "נוייז" לא תשא ולא תחויב בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם.
 5. "נוייז" תהא רשאית להפסיק חברות של כל חבר מועדון בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה בחברות במועדון, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו מסניפי הרשת (לרבות, אך לא רק, התפרעות, אי תשלום, פגיעה בעובדי הרשת ו/או אורחיה). מובהר כי היה והופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.
 6. החברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת למכירה ו/או להעברה בצורה כלשהי, בתמורה או שלא בתמורה. הזכויות מכוח החברות במועדון מוקנות אך ורק לחבר המועדון, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.
 7. החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים אלא אם "נוייז" החליטה ופרסמה אחרת.

ההצטרפות למועדון ותנאיה

 1. הצטרפות למועדון הינה לבני 18 ומעלה.
 2. חבר המועדון המבקש להצטרף למועדון ימלא טופס הרשמה באחת מחנויות הרשת, ידני או ממוחשב כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון.
 3. טופס בקשת הצטרפות, יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, והסכמה לכך שהמבקש להצטרף קרא את התקנון והסכים לתנאיו, לרבות הסכמה לקבלת דיוור על ידי "נוייז" ו/או מנהלת המועדון. הפרטים יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת "נוייז".
 4. עם אישור טופס בקשת הצטרפות לחברות מועדון, יהפוך המבקש להצטרף לחבר במועדון.
 5. האחריות על מילוי מדויק של הפרטים ועדכונם על גבי טופס בקשת הצטרפות מוטלת על ממלא הפרטים כאמור לרבות עדכון על כל שינוי בפרטיו לאחר הרישום ולא תשמע מפיו כל טענה כלפי "נוייז" ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמן לעניין אי קבלתו כחבר במועדון ו/או אי קבלת הטבות אשר יהיו כלולות במועדון.
 6. בכפוף לאמור בתקנון זה, הפרטים אותם ימסור המבקש להצטרף כמפורט לעיל, יישארו בידי "נוייז" ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמן, אשר יעשו בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי המועדון ו/או "נוייז" ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמם אשר כוללות בין השאר משלוח מסרונים או דואר אלקטרוני המיידע את חבר המועדון בדבר המבצעים ו/או אירועים בקשר לפעילות של "נוייז".
 7. למען הסר ספק מובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א -1981 חתימת החברים על גבי טופס בקשת להצטרפות ומילוי הפרטים, מהווה הסכמת החברים לקבלת חומר פרסומי בדואר, במייל, במסרונים ו/או בכל דרך אחרת, ותהווה גם הסכמה לאפשר ל"נוייז" ו/או למנהלת המועדון ו/או למי מטעמן, לעשות שימוש בנתונים לצורכי שליחת חומר פרסומי באמצעים השונים.
 8. חבר המועדון רשאי לדרוש מ"נוייז" ו/או ממנהלת המועדון בכתב, לחברת אור מאניה בע"מ לכתובת: היסוד 5 תל אביב, ו/או במכתב בדואר אלקטרוני: service@mania.co.il, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון. בקשה להימחק מרשימת הדיוור של המועדון, תביא למחיקת החבר מרשימת הדיוור ולא ממועדון הלקוחות, אלא אם כן ביקש זאת חבר המועדון כמפורט בסעיף 18 להלן.
 9. כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון, יחשב לקניינה של "נוייז" וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ״א -1981.
 10. כל חבר רשאי לדרוש מ"נוייז", בכתב, באמצעות משלוח הודעה בכתב לחברת אור מאניה בע"מ לכתובת: היסוד 5 תל אביב ו/או בדואר אלקטרוני: service@mania.co.il, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של "נוייז" ולא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. "נוייז" תודיע לחבר במועדון בכתב, כי פעלה על פי הנחייתו כאמור בסעיף זה. במידה ולא התקבל אישור בכתב כאמור, יודיע חבר המועדון בכתב ל"נוייז" על אי קבלתו והיא תשלח לו אישור כאמור. למען הסר ספק, פרטיו של חבר המועדון יימחקו, פרט לשמו ולצורך מימוש הטבת מועדון יהא על החבר להציג את כרטיס החברות במועדון, בחנות במעמד הקנייה.
 11. כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב לחברת אור מאניה בע"מ לכתובת: היסוד 5 תל אביב ו/או בדואר אלקטרוני: service@mania.co.il (להלן: "בקשת ביטול"). חבר מועדון אשר ביקש להפסיק את חברותו במועדון, ייחשב כמי שוויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל הזכויות הנובעות מהיותו חבר מועדון. חבר מועדון אשר ביטל את חברותו במועדון לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו ופרטיו יימחקו מבסיס הנתונים של החברה.

הטבות ומבצעים לחברי המועדון

 1. במעמד הצטרפות למועדון ותשלום של 30 ₪, חבר מועדון יהנה מהנחה בגובה 10% מסכום הרכישה בה שולמו 30 ₪ עבור חברות המועדון. ההנחה של 10% תינתן ממחיר המוצרים שנרכשו, לא כולל התשלום עבור הצטרפות למועדון.
 2. חברי המועדון יהיו זכאים להנחה בגובה 10% מהמחיר המקורי של המוצרים ברשת "נוייז", במידה והפריט הנרכש הוא במבצע, יוכל חבר המועדון לבחור בין הנחת המבצע לבין הנחת המועדון, אין כפל מבצעים.
 3. חברי המועדון יהיו זכאים להנחה בגובה 15% בחודש שבו חל יום ההולדת של חבר המועדון.
 4. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי "נוייז" ומנהלת המועדון (להלן: "ההטבות" או "ההטבה").
 5. "נוייז" אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, לאורך כל תקופת החברות במועדון, יהיו זהות ו/או שוות בערכן הכספי.
 6. ההטבות מהן זכאים חברי המועדון ליהנות יפורסמו על-ידי "נוייז" באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעתה לרבות ולא רק באמצעות מסרונים ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי פרטים שנמסרו על ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על-ידי חבר המועדון ו/או בכל אמצעי פרסום אחר על פי שיקול דעתן של "נוייז" ומנהלת המועדון.
 7. כל הטבה לה זכאי חבר מועדון תינתן לחבר המועדון אך ורק כנגד הצגת כרטיס מועדון ו/או מסירת מספר ת.ז. כפי שנמסר במועד ההרשמה למועדון. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות (לרבות כאלו שאינן נובעות מהחברות במועדון) ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי או בכרטיס מתנה של חברת "נוייז" בלבד (לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בשוברי הנחה כלשהם). בעת מימוש הטבה יתכן ויתבקש חבר המועדון להציג פרטי מידע וזיהוי נוספים כתנאי למימוש ההטבה.
 8. "נוייז" שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שיינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. הזכאות להטבות הניתנות לחברי המועדון, מותנית בכך שבמועד מימוש ההטבה תהא חברותו של הלקוח במועדון תקפה.
 10. "נוייז" רשאית לשנות מעת לעת את ההטבות, כולן או חלקן, , דרך מימושן וכל שינוי אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. עם זאת, מובהר כי הטבה אשר נרכשה וטרם מומשה תעמוד בתוקפה עד למועד פקיעתה ו/או מימושה, לפי המוקדם.
 11. ההטבות תיזקפנה לטובת כל חבר מועדון בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד הטבות בין מספר חברי מועדון.

שונות

 1. "נוייז" תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי "נוייז" ו/או מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בהצטרפותו למועדון נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 2. החברות במועדון לא תעניק לחבר המועדון הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי "נוייז" מעת לעת.
 3. "נוייז" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על-פי שיקול דעתה של "נוייז" (לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלה www.noizz.co.il), 14 יום לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.
 4. "נוייז" תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת , כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בהטבות נצברות, במידה ויהיו כאלה. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון.
 5. הצטרפות למועדון, כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו.
 6. "נוייז" ו/או מנהלת המועדון ו/או מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי "נוייז". כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור ו"נוייז" ו/או מנהלת המועדון אינן ולא תהינה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.
 7. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 8. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר, יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.
 9. מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות בכתב לכבוד: אור מאניה בע"מ, בכתובת : היסוד 5 תל אביב או כל כתובת אחרת שתעודכן ע"י "נוייז" ו/או בדואר אלקטרוני: service@mania.co.il.
 10. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע מהם, תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו בלבד.